بدین وسیه گواهی میشود که
دوره آموزشی نرم افزار کامسول ماژول جریان سیال را با موفقیت به پایان رسانیده‌اند