معرفی برخی از ماژول‌های نرم‌افزار کامسول

ماژول‌های جریان الکتریکی ثابت و متناوب (AC/DC)

این گروه از ماژول‌های مختلفی شامل الکترومغناطیس با فرکانس پایین مانند الکترواستاتیک، جریان‌های الکتریکی و میدان مغناطیسی همراه با کوپل شدن با انتقال حرارت، مکانیک سازه و دینامیک ذرات باردار شده تشکیل شده است:

 • Electric Fields and Currents

 • Magnetic field, No currents

 • Electromagnetic Fields

 • Electromagnetic Heating

 • Electromagnetics and Mechanics

 • Particle Tracing

 • Electrical Circuit

ماژول‌های صدا

این گروه از ماژول‌های مبنی بر صوت تشکیل شده است. ماژول‌های زیر در این گروه موجود هستند:

توزیع سطح صوت- فشار در کابین خودرو

 • Pressure Acoustics

 • Elastic Waves

 • Acoustic-Structure Interaction

 • Aeroacoustics

 • Thermoviscous Acoustics

 • Ultrasound

 • Geometrical Acoustics

 • Pipe Acoustics

ماژول‌های انتقال اجزاء شیمیایی

از گروه ماژول‌های انتقال اجزاء شیمیایی برای به دست آوردن غلظت اجزاء در پدیده‌های مختلف (به عنوان مثال برای انتقال حرارت جابجایی و پخش) و برای شبیه‌سازی واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. ماژول‌های زیر در نرم افزار موجود هستند:

 •   Transport of Diluted Species

 •  Transport of Concentrated Species

 •  Chemistry

 •  Reaction Engineering

 •  Nernst-Planck Equations

 •  Nernst-Planck-Poisson Equations

 •  Transport of Diluted Species in Porous Media

 •  Electrophoretic Transport

 •  Moisture Transport

 •  Moisture Flow

 •  Reacting Flow

 •  Reacting Flow in Porous media

 •  Rotating Machinery, Reacting Flow

 •  Surface reactions

 •  Transport of Diluted Species in Fractures

 •  Transport of Diluted Species in Pipes

 •  Reacting Pipe flow

ماژول‌های  الکتروشیمی

این گروه از ماژول‌های الکتروشیمی برای مدل کردن اجزاء الکتروشیمیایی مانند باتری‌ها و پیل‌های سوختی تشکیل شده است. ماژول‌های زیر در دسترس هستند:

 • Primary and Secondary Current Distribution

 • Tertiary Current Distribution, Nernst-Plank

 • Electroanalysis

 • Electrode, Shell

 • Battery Interfaces

 • Corrosion, Deformed geometry

 • Electrodeposition, Deformed Geometry

 ماژول‌های شبیه‌ساز جریان سیال

این گروه، از ماژول‌های جریان سیال مانند جریان آرام تک‌فاز با مدل‌های افزوده، جریان چندفازی و جریان مغشوش تشکیل شده است. ماژول‌های زیر در دسترس هستند:

شبیه‌سازی جریان سیال در یک پمپ سانتریفیوژی

 • Single-Phase Flow

 • Thin-Film Flow

 • Multiphase Flow

 • Porous Media and Subsurface Flow

 • Nonisothermal Flow

 • High Mach Number Flow

 • Rarefied Flow

 • Particle Tracing

 • Fluid-Structure Interaction

ماژول‌های شبیه‌ساز انتقال حرارت

این گروه از ماژول‌های انتقال حرارت در جامدات، سیالات، لوله‌ها و در محیط‌های متخلخل تشکیل شده است. ماژول‌های دیگری نیز برای انتقال حرارت زیستی و برای انتقال حرارت و رطوبت در دسترس هستند. همچنین ترکیب ماژول‌ها برای کاربردهای ترکیبی حرارتی مانند گرمایش ژول قابل استفاده است. ماژول‌های زیر در دسترس هستند:

شبیه‎‌سازی گرمکن القایی

 • Heat transfer in Solids

 • Heat transfer in Fluids

 • Heat transfer in Solids and Fluids

 • Conjugate Heat transfer

 • Radiation

 • Electromagnetic Heating

 • Lumped thermal system

 • Thin structures

 • Heat and moisture transport

 • Heat transfer in Porous media

 • Local thermal Nonequilibrium

 • Bioheat transfer

 • Heat transfer in Pipes

 • Thermoelectric Effect

ماژول‌های مکانیک سازه‌ها

این گروه از ماژول‌های مکانیک سازه مانند مطالعه جابجایی و تنش در جامدات و برای دینامیک جسم چندبخشی، خستگی، تنش حرارتی، خاصیت پیزوالکتریک و ترکیب ماژول‌های دیگر مربوط به سازه تشکیل شده است. ماژول‌های زیر در دسترس هستند:

شبیه‎‌سازی جفت‌سازی لوله

 • Solid Mechanics

 • Shell

 • Layered Shell

 • Membrane

 • Beam

 • Truss

 • Multibody Dynamics

 • Lumped Mechanical System

 • Rotodynamics

 • Pipe Mechanics

 • Thermal stress

 • Thermoelsticity

 • Poroelesticity

 • Electromechanics

 • Electromechanics, Boundary elements

 • Piezoelectrcity

 • Piezoelectrcity, Layered Shell

 • magnetostriction

 • Piesoresistivity

 • Fatigue

ماژول‌های ریاضی

این گروه از ماژول‌های ریاضی برای حل معادلات PDE، ODE و DAE، برای بهینه‌سازی (که نیازمند مدل‌ برای بهینه‌سازی هستند)، تجزیه و تحلیل حساسیت و برای مدل کردن شبکه‌ متحرک و هندسه پارامتری تشکیل شده است. ماژول‌‌های زیر موجود هستند:

 • PDE Interface

 • ODE and DAE Interfaces

 • Optimization and Sensitivity

 • Classical PDEs

 • Moving interface

 • Deformed Mesh

 • Wall Distance

 • Mechanical Particle Tracing

 • Curvilinear Coordinates