جریان درون یک کانال با حضور یک مانع را شبیه‌سازی کنید