12 01, 1399

تعریف مسئله

1399-1-26 08:11:06 +00:00

تعریف مسئله: جریان سیال تراکم‌ناپذیر درون لوله یک سیال [...]

تعریف مسئله1399-1-26 08:11:06 +00:00
6 01, 1399

نکات تکمیلی

1399-1-21 13:14:09 +00:00

محتوای این مبحث در این فایل آموزشی [...]

نکات تکمیلی1399-1-21 13:14:09 +00:00

Go to Top